KREATYWNI NA 101 - Disney Junior

Regulamin akcji edukacyjnej i konkursu „Kreatywni na 101”

§ 1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Akcja” – akcja / program edukacyjny „Kreatywni na 101”, którego założenia zostały przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 2. „Konkurs” – konkurs „Kreatywni na 101”, prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. „Organizator” – Agencja WTEM Maciej Lawenda z siedzibą przy ul.Mickiewicza 35/55, 05-120 Legionowo, NIP 5361623914
 4. „Partner akcji” – Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej (SNEP), z siedzibą przy ul. Studenckiej 18 40-743 Katowice
 5. „Fundator” - The Walt Disney Company (Polska) Sp. Z o.o. Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
 6. „Uczestnik” – Szkoła Podstawowa, która zgłosiła/potwierdziła swój udział w Akcji i Konkursie poprzez stronę internetową, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 7. „Komisja” - komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora, Partnera Akcji i Fundatora.
 8. „Zajęcia plastyczne” – zajęcia edukacyjno-wychowawcze przeprowadzone samodzielnie na terenie Uczestnika w ramach zajęć świetlicowych, w oparciu o materiały i wytyczne przekazane nieodpłatnie przez Organizatora akcji.
 9. „Pakiet powitalny” – komplet materiałów dydaktycznych oraz elementów dodatkowych, przekazywany bezpłatnie Uczestnikom przed przystąpieniem do Lekcji wewnętrznych i Konkursu.
 10. „Nagroda” – nagrody rzeczowe przyznawane laureatom Konkursu plastycznego.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Akcji „Kreatywni na 101” i związanego z nią Konkursu plastycznego pod takim samym tytułem.
 2. Akcja i Konkurs prowadzone są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Akcja i Konkurs rozpoczynają się 20.03.2019 o godz. 8.00, a kończą 18.04.2019 o godz. 23:59.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.)

§ 3 Warunki uczestnictwa w Akcji i Konkursie

 1. Udział w Akcji i Konkursie jest bezpłatny.
 2. Zgoda na przystąpienie do Akcji i Konkursu jest równoznaczna z:
  1. Akceptacją Regulaminu konkursu
  2. Zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie
 3. Uczestnikiem Akcji i Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, może być Szkoła Podstawowa, która wyraziła zgodę na przystąpienie do Akcji i Konkursu „Kreatywni na 101” poprzez prawidłowe zarejestrowanie Szkoły na stronie internetowej www.kreatywnina101.pl
 4. Uczestnikami Akcji i Konkursu nie mogą być pracownicy oraz przedstawiciele
  1. Organizatora, oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice)
  2. Firmy The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o.

§ 4 Cele i zasady Akcji i Konkursu

 1. Celem Akcji i Konkursu jest rozwój kreatywności, sprawności manualnej oraz umiejętności pracy w grupie wśród uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej, uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkole .
 2. Zasady Akcji i Konkursu:
  1. Realizacja przez uczniów klas 0-3 w ramach zajęć świetlicowych pod opieką nauczyciela świetlicy zadania kreatywnego, polegającego na wykonaniu makiety domu przy ulicy Dalmatyńczyków 101 oraz figurek 101 dalmatyńczyków z plasteliny (organizator dostarcza plastelinę i elementy do złożenia makiety)
   1. Zajęcia muszą odbyć się w placówce Uczestnika w terminie od 25.03.2019 do 29.03.2019
   2. Organizator konkursu zapewnia bezpłatne przekazanie na rzecz Uczestnika materiałów dydaktycznych oraz dodatkowych elementów, niezbędnych do właściwego wykonania zadania Kreatywnego, w tym:
    1. zestaw certyfikowanej plasteliny: 1 kg plasteliny białej i 1 kg plasteliny czarnej 
    2. zestaw elementów tekturowych do złożenia makiety domu
    3. zestaw naklejek do dekoracji makiety 
    4. plakat akcji 2 szt.
    5. 50 blistrów naklejek dla dzieci uczestniczących w realizacji Zadania kreatywnego
  2. Przekazanie dzieciom biorącym udział w realizacji Zadania kreatywnego blistrów z naklejkami
  3. Zgłoszenie wykonanej makiety wraz z figurkami z plasteliny do Konkursu poprzez przesłanie w terminie do 5 kwietnia 2019 włącznie max. 5 zdjęć dokumentujących realizację Zadania kreatywnego wraz z max. 3 zdjęciami wykonanej pracy konkursowej za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej www.kreatywnina101.pl
  4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca plastyczna zgłoszona do Konkursu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
  5. Organizator oświadcza, że nadesłane zdjęcia z przeprowadzonych zajęć zostaną wykorzystane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia Konkursu i nie zostaną nigdzie opublikowane, udostępnione, ani upublicznione.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Komisja konkursowa do dnia 18.04.2019 wybierze spośród Uczestników – na podstawie przesłanych prac konkursowych oraz zdjęć z przeprowadzonych lekcji – 10 Laureatów.
 2. Jednemu Uczestnikowi przysługuje maksymalnie jedna Nagroda.
 3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kreatywnina101.pl w ciągu 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 4. Laureat wyraża zgodę na publikację informacji na temat wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz Fundatora.

§ 6 Nagrody

 1. W Konkursie przyznanych zostanie 10 (dziesięć) równorzędnych nagród – zestawów materiałów plastycznych i szkolnych przeznaczonych dla świetlicy szkolne.
 2. Laureaci otrzymają nagrody przesyłką kurierską, koszty przesyłki ponosi Organizator.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny
 4. W przypadku wskazania przez Laureata błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych teleadresowych, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Fundatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowy Regulamin Akcji i konkursu oraz informacje dodatkowe, w tym dane kontaktowe Organizatora będą dostępne przez cały czas trwania akcji i konkursu pod adresem kreatywni@wtemagencja.pl.